Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: RODO - Klauzula informacyjna
MENU
RODO - Klauzula informacyjna

Informacja administratora danych

o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie, 74-100 Gryfino ul. Sprzymierzonych 8A. Z Administratorem można skontaktować się mailowo: sds@gryfino.pl oraz telefonicznie 91 416 93 51.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych mail: k.staszak@rachmedia.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym: w celu promowania działalności placówki oraz zapewnienia udziału w zajęciach;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych przez Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych.
 5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 7. Państwa dane będą przekazywane do Państw trzecich tj. USA:
 • które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony Twoich danych
 • w którym, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia Twoich danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską
 • odbiorcą Twoich danych w wyżej wymienionym państwie trzecim jest firma Facebook
 • w każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego poprzez konto Facebook Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez jednostkę. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez jednostkę.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2019 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie